Toyota Prado 2.8 VX
Toyota Prado 2.8 VX

From only R1090 000

Internal Ref 59004

iX Online Motoring